Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym za rok 2023

 

OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE Koło nr 31 „Okoń“ w Warszawie

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

w dniu 09.12.2023 r. o godz.10.00 (w pierwszym terminie), o godz.10.15 (w drugim terminie)

 

w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie przy ul.Twardej 42 – II piętro

(miejsce odbycia się Walnego zgromadzenia)

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia - na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła

 3. Wybór Komisji: Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

 4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

 5. Protokół Komisji Mandatowej – Komisja stwierdza ważność Walnego Zgromadzenia.

 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Koła za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 r.

 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r do 30 września 2023 r.

 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego stanicy/schroniska/łowiska* za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego stanicy/schroniska/łowiska* za 2022 r.

 13. Przedstawienie sprawozdania finansowego stanicy/schroniska/łowiska* za okres od 1 stycznia 2023 r do 30 września 2023 r.

 14. Przedstawienie sprawozdania z działaności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 15. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła w 2022 r.

 16. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2024.

 17. Przedstawienie i omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2024

 18. Dyskusja.

 19. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Koła

 20. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych stanicy/schronisk/łowiska*

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązywanie członków koła do wykonywania pracy na rzecz koła lub wniesienia ekwiwalentu.**

 22. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Maz. dotyczącą wysokości składek członkowskich: ogólnozwiązkowej oraz na ochronę i zagospodarowanie wód.

 23. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2024 r. Upoważnienie Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie działania Koła.

 24. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła

 25. Wolne wnioski.

 26. Zakończenie obrad.

 

* Dotyczy Kół prowadzących stanice//schroniska/łowiska

** Uchwałę podejmują Walne Zgromadzenia Kół, których Zarządy podjęły decyzję o włączeniu tego punktu do porządku obrad WZ.

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

 

ZARZĄD KOŁA